• Regulamin konkursu Ekocuda 11-12/09/2021

REGULAMIN KONKURSU EKOCUDA 11-12.09.2021

 

ZASADY OGÓLNE

 

1 Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa warunki konkursu organizowanego targach Ekocuda w Warszawie w dniu 11-12.09.2021.

2 Organizatorem konkursu jest Mikuno Dagmara Szkudlarek – Drożdżewska ul. Polna 37, 97-330 Sulejów

3 Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora najlepszego tekstu pt: „Napisz nam coś” 

W konkursie może wziąć udział osoba, która poczyniła zakupy na kwotę minimum 60 zł.

4 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami targów Ekocuda

5 Organizator oświadcza, że Konkurs nie stanowi gry losowej loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, których wynik zależy od przypadku, ani żadnej innej formy przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

6 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7 W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na następujących zasadach:

    1. Osoby między 13 a 18 latami wieku mogą przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego;

    2. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie - w ich imieniu zgłoszenia konkursowe mogą składać ich opiekunowie prawni.

8 Osoby, które ukończyły 18 lat, mogą przystąpić do udziału w Konkursie bez ograniczeń.

9 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, z Organizatorem Konkursu, a także wszystkie osoby związane z projektowaniem / realizacją Konkursu (np. agencje, doradcy, dostawcy) oraz członkowie ich rodzin i domownicy.

10 Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator. Zwycięzcę Konkursu wybiera jury, w skład którego wchodzi osoba wyznaczona przez Organizatora.

2 Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Z uwagi na subiektywną ocenę jury nie ma możliwości podważenia obiektywizmu dokonanego wyboru. W Konkursie nagradzane są najbardziej twórcze i interesujące prace. Ilość zwycięzców wskazana jest w ogłoszeniu konkursowym.

3 Przystąpienie do Konkursu wymaga zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz przygotowania w wyznaczonym terminie pracy konkursowej zgodną z podaną w ogłoszeniu konkursowym tematyką.

4 Zgłoszona do Konkursu praca nie może zawierać linków, zwrotów, obrazów - uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w prawnie chroniona dobra innych osób. Zgłoszenia zawierające powyższe, zostaną wykluczone z Konkursu.

5 Zgłoszenia konkursowe mogą być nadsyłane w terminach wskazanych w poście. Zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym zostaną wykluczone z Konkursu.

6 Zgłoszenia konkursowe są bezpłatne. Uczestnicy nie ponoszą ukrytych kosztów uczestnictwa w Konkursie. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

7 Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że: 1) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje w pełni jego treść, 2) zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich,

8 W przypadku powzięcia przez Organizatora Konkursu wiedzy odnośnie manipulacji technicznych lub innego naruszenia warunków uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik zostanie wykluczony z konkursu. Za manipulację techniczną uważa się m. in. wielokrotne zgłoszenie tej samej osoby, uczestnictwo poprzez serwis konkursów z nagrodami lub podobne zautomatyzowane usługi uczestnictwa zbiorowego. W takich przypadkach może dojść również do późniejszego odebrania nagrody i wyboru innego zwycięzcy.

9 Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 7 dni od zakończenia targów.

10 Imię zwycięzcy zostaną opublikowane przez Organizatora w serwisie Instagram.

11 Zwycięzcy Konkursu, w celu odbioru nagrody, zostaną poproszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową lub za pośrednictwem wybranego przez Organizatora kuriera. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Kontakt ze zwycięzcami realizowany będzie poprzez przesłanie wiadomości email i smsowej.

 

NAGRODY

1 Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków Marki Mikuno o równowartości minimum 200zł. 2 2 Organizator realizuje obowiązki podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3 Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

4 Wartość nagrody nie może zostać zamieniona na wypłatę w gotówce. Nagrody nie można odstąpić na rzecz osoby trzeciej.

5 Nagrody doręczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

DANE OSOBOWE

1 W związku z realizacją Konkursu Organizator gromadzi i przetwarza dane Uczestników Konkursu. Administratorem danych jest Mikuno Dagmara Szkudlarek – Drożdżewska z siedzibą na ul. Polnej 37 w Sulejowie.

2 W granicach wskazanych celów przetwarzania danych, Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres pocztowy oraz adres e-mail (w przypadku laureatów) c) nr telefonu. Dane te są niezbędne dla celów realizacji Konkursu.

3 Poprzez udział w Konkursie każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców.

4 Po zakończeniu Konkursu oraz upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem dane zostaną usunięte.

5 Gromadzone dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach handlowych, ani przekazywane osobom trzecim.

6 Uczestnik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw odnośnie przetwarzania jego danych, a także żądać ich modyfikacji lub usunięcia w formie pisemnej lub poprzez e-mail wysyłając go na adres e-mail kontakt@mikuno.pl. Żądanie usunięcia danych Uczestnika przed rozstrzygnięciem Konkursu skutkuje wykluczeniem z Konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w dziale IV (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.

2 Organizator zachowuje prawo do zmiany zasad konkursu ze względu na nieprzewidziane okoliczności, bez wcześniejszego powiadomienia, a także do przerwania Konkursu lub jego wcześniejszego zakończenia. To ostatnie ma zastosowanie w szczególności wówczas, gdy wystąpią błędy w oprogramowaniu lub urządzeniach, których nie można usunąć w rozsądnym czasie i/lub gdy wystąpią inne powody techniczne i/lub prawne, które uniemożliwią prawidłowe przeprowadzanie Konkursu. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu Mikuno na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.

5 W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator Konkursu może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

6 Jeżeli pojedyncze klauzule lub kilka z powyższych klauzul staną się w całości lub częściowo nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do realizacji, pozostałe warunki pozostają w mocy. Na ich miejsce wprowadzona zostanie odpowiednia klauzula. To samo dotyczy przypadku występowania luki w regulacji.

7 Zasady Konkursu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.