• Program lojalnościowy - regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO www.mikuno.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest właściciel marki Mikuno Dagmara Szkudlarek - Drożdżewska, ul. Polna 37, 97-330 Sulejów, NIP: 6662025315, zwana dalej “Organizatorem”.

2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Programie.

1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnie korzystających z naszych usług.

2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.

3. Uczestnik przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika na stronie internetowej https://mikuno.pl

4. Do założenia konta potrzebny jest adres e-mail Uczestnika. Po założeniu konta użytkownika Uczestnik zbiera punkty, których może użyć do dokonania płatności podczas zakupów na stronie https://mikuno.pl
Wartość 20 punktów = 1 pln (Polski Złoty).

5. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie , spełniające warunki określone w Regulaminie.

6. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.

7. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Zbieranie i ważność punktów

1. Za każdą wydaną https://mikuno.pl 1 zł (1 Polski Złoty) Uczestnikowi przysługuje 1 punkt lojalnościowy. Za każde 25 zebranych punktów uczestnik otrzymuje 1 zł (1 Polski Złoty).

2. Punkty są dodawane po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.

3. Punktów zebranych w Programie Lojalnościowym można używać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie https://mikuno.pl

4. Uczestnik, w każdym momencie trwania Programu Lojalnościowego, może sprawdzić stan zgromadzonych punktów w zakładce moje konto, na stronie internetowej https://mikuno.pl, po uprzednim zalogowaniu się.

5. Po dokonaniu transakcji na stronie https://mikuno.pl użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o ilości zebranych punktów

6. Punkty naliczone po dokonaniu transakcji są ważne bezterminowo.

§ 4. Używanie zebranych punktów

1. Punktów zebranych w Programie Lojalnościowym można używać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie https://mikuno.pl

2. Zebranych punktów można użyć przy zakupach na stronie https://mikuno.pl bez minimalnej kwoty zamówienia.

3. Za pomocą punktów można pokryć jedynie 100% ceny pojedynczego produktu. Nie ma możliwości zapłacenia punktami jedynie częściowej kwoty. Istnieje możliwość opłacenia jedynie wybranych produktów w zamówieniu za pomocą punktów.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne.

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Lojalnościowym należy składać na adres e-mail: kontakt@mikuno.pl
lub na adres pocztowy:
Mikuno, ul. Polna 37, 97-330 Sulejów

2. Organizator rozpatruje reklamacje tak szybko, jak będzie to możliwe. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.

3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Lojalnościowego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Mikuno Dagmara Szkudlarek - Drożdżewska.

2. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania newslettera lub informacji marketingowych po wyrażeniu zgody na stronie https://mikuno.pl

3. Uczestnik wyraża zgodę na dodanie adresu e-mail użytego podczas tworzenia konta na stronie https://mikuno.pl do bazy adresów newslettera Mikuno.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.mikuno.pl oraz w siedzibie Organizatora

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Sulejów, 09/07/2020.